Thể LoạI Bóng đá

Bóng đá cho trẻ em
Bóng đá

Bóng đá cho trẻ em

Bóng đá không phải là vấn đề về đặc quyền, mà là quyền. Theo Công ước về Quyền trẻ em, bóng đá là ngôn ngữ chung của hàng triệu người trên thế giới, bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên, bất kể họ xuất thân từ đâu, ngôn ngữ họ nói hay tôn giáo mà họ thuộc về.

ĐọC Thêm

Bóng đá

Bóng đá cho trẻ em

Bóng đá không phải là vấn đề về đặc quyền, mà là quyền. Theo Công ước về Quyền trẻ em, bóng đá là ngôn ngữ chung của hàng triệu người trên thế giới, bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên, bất kể họ xuất thân từ đâu, ngôn ngữ họ nói hay tôn giáo mà họ thuộc về.
ĐọC Thêm