Thể LoạI Hình phạt

Luật chống trừng phạt thân thể
Hình phạt

Luật chống trừng phạt thân thể

Sự chấp nhận của xã hội đối với hình phạt thể xác là một thực tế. Đánh đập trẻ em trai và trẻ em gái là một hành vi được xã hội chấp nhận ở mọi cấp độ xã hội. Sự chấp nhận xã hội này cũng được phản ánh trong ngôn ngữ. Tất cả các ngôn ngữ đều có các từ như & 39; spank & 39; hoặc các cụm từ như & 39; a cake in time & 39; hoặc & 39; đánh đòn tốt & 39 ;.

ĐọC Thêm

Hình phạt

Luật chống trừng phạt thân thể

Sự chấp nhận của xã hội đối với hình phạt thể xác là một thực tế. Đánh đập trẻ em trai và trẻ em gái là một hành vi được xã hội chấp nhận ở mọi cấp độ xã hội. Sự chấp nhận xã hội này cũng được phản ánh trong ngôn ngữ. Tất cả các ngôn ngữ đều có các từ như & 39; spank & 39; hoặc các cụm từ như & 39; a cake in time & 39; hoặc & 39; đánh đòn tốt & 39 ;.
ĐọC Thêm